www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Valašsko - Chráněná území - Rožnov pod Radhoštěm - CHKO BESKYDY


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

CHKO BESKYDY

Místo:Správa CHKO Beskydy
Adresa:Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.
Telefon:+420 571 657 407
Email:beskydy(zavináč)nature(tečka)cz
WWW:http://www.beskydy.ochranaprirody.cz
GPS:49°27'28,285"N, 18°8'28,327"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Fotografie (2)[Zobrazit náhledy]
previous
CHKO BESKYDY 
(klikni pro zvětšení)
CHKO BESKYDY 
(klikni pro zvětšení)
next

Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořích hranici ze Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji a zaujímá jižní polovinu okresu Frýdek–Místek, východní polovinu okresu Vsetín a malou část jihovýchodu okresu Nový Jičín.

Chráněná krajinná oblast Beskydy je svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Zhruba dvě třetiny území CHKO Beskydy dnes pokrývají lesy. Najdeme zde i zachovalé jedlobukové lesy a horské smrčiny. Krajinu Beskyd však tvoří také louky, pastviny, meze a remízky. CHKO Beskydy je domovem pro mnoho vzácných živočichů a rostlin. Mezi geologické zvláštnosti patří například tzv. pseudokrasové jeskyně tvořené velkými pískovcovými b


Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy (až 30 jeskyní bez krápníků) a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.


Posláním CHKO Beskydy je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a zástavba lidového rázu."

Vyhlášení CHKO Beskydy : 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973
Rozloha : 1160 km2
Nadmořská výška : 350 m (Zubří) - 1323 m (Lysá hora)
Lesnatost : 71 %
Územní vymezení : kraj Moravskoslezský a Zlínský, odresy Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín
Katastrální území : 74 katastrálních území (celou plochou nebo částí), které řídí 7 městských a 58 obecních úřadů.
Obyvatelstvo: přibližně 65 tisíc obyvatel.
Sídlo správy : Rožnov pod Radhoštěm

SEZNAM MALOPLOŠNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území.

Maloplošná chráněná území jsou menší plochy přírodovědecky nebo esteticky velmi významné nebo jedinečné. Přírodní rezervace (PR) slouží k ochraně ekosystémů významných v dané oblasti. Přírodní památka (PP) chrání přírodní útvar regionálního významu (např. geologický útvar, naleziště ohrožených druhů rostlin nebo živočichů apod.) Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) slouží k ochraně obdobných přírodních hodnot jako PR a PP, jde zde ale o hodnoty významné v národním nebo mezinárodním rámci.

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2006 zde byly zřízeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko, které chrání 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny (celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí).

Dne 5.3. 2008 byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě (v celé ČR je takových lokalit vymezeno 879).


Po dlouhých 80 letech se v roce 1994 v Beskydech znovu objevili vlci. Podle poslednich odhadu se v Beskydech pohybuje kolem 8-10 rysů, 3-5 vlků a 1-3 medvedi.


Území CHKO je rozděleno do čtyř zón podle podmínek ochrany. 1. zona představuje nejcennější, přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné části CHKO a má nejpřísnější ochranu. Člověkem silně pozměněné ekosystémy, souvisle zastavěná území, velké celky zemědělských pozemků tvoří 4. zónu, kde hospodaření prakticky není omezeno.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Pobyt návštěvníků v CHKO Beskydy je řízen návštěvním řádem.

 • Zákaz vstupu do chráněného území mimo značených cest, poškozování značení CHKO i chráněných území, dodržování vyhlášek o chráněných druzích rostlin a živočichů.
 • Zákaz poškozování přírody trháním a vykopáváním rostlin, ničením a poškozováním stromů, ničením hub, živočichů a znečišťováním vody.
 • Zákaz odhazování odpadků.
 • Zákaz rozdělávání ohňů, táboření a parkování mimo vyhrazené prostory.
 • Zákaz umývání vozidel v přírodě.
 • Zákaz rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody.

HISTORIE CHKO BESKYDY

 • 1933 Vydán první výnos na ochranu pralesa Mionší – vzniká státní přírodní rezervace.
 • 1948 Vyhlášena 1. nelesní přírodní památka „Zubří“ na území budoucí CHKO.
 • 1964/1969 Na místě části obce Staré Hamry byla vystavěna přehradní nádrž Šance. Její plocha je 336 ha, délka 7,6 km, přehradní hráz je vysoká 65 metrů. Pod přehradou nenávratně zmizela největší beskydská rašeliniště.
 • 1968 Z neznámých důvodů vyhořela Ostravská chata na cestě na Lysou horu.
 • 1972/73 Schválen první Velký územní celek Beskydy, dokument o plánování výstavby v území CHKO.
 • 1973 Vyhlášení CHKO Beskydy.
 • Od roku 1973 je v Beskydech každoročně zaznamenán výskyt medvědů.
 • 1975 Na území Beskyd byla schválena první uzávěra na výstavbu dalších chatovišť.
 • 1978 Vyhořela Bezručova chata na Lysé hoře, vystavěna v roce 1934 Klubem československých turistů.
 • 1978/1979 V noci ze dne 31. 12. 1978 na Nový rok 1. 1. 1979 proběhl teplotní zvrat, kdy teplota přes noc klesla o 20° C a způsobila hromadné hynutí lesních porostů na nejvyšších vrcholech Beskyd.
 • 1979 Na území CHKO byl po dlouhé době pozorován návrat krkavců. Jejich populace byla v Československu téměř vyhubena pokládáním otrávených návnad.
 • 1981 Začala výstavba dolu ve Frenštátě p. R., hyzdící panoráma Beskyd. Po 10 letech byly práce pozastaveny a důl zakonzervován, konzervační režim trvá dodnes.
 • 1982 Dostavěn vysílač na Lysé hoře. Jeho výška je 78 m, což je asi o 28 m více než má nejvyšší beskydská jedle.
 • 1983 Letecké vápnění lesních porostů postižených imisemi probíhalo od r. 1983 ve 2 letých cyklech celkem třikrát. Cílem bylo snížit aciditu půdy. Efektivita tohoto pokusu byla však poměrně malá.
 • 1986 Po několikaleté výstavbě byla dokončena přehrada Stanovnice v Karolince.
 • 1986 Založeno Experimentální ekologické pracoviště na Bílém Kříži. Po r. 1989 se výzkum zaměřil na studium vlivů globálních změn (zvýšení CO2) na lesní ekosystémy.
 • 1988 Zrušena původní naučná stezka „Mionší“ z důvodu nerespektování pravidel stanovených k ochraně přírodních hodnot.
 • 1991 Na Bílém Kříži byla vztyčena větrná elektrárna. Již v roce 1992 byla pro neefektivnost provozu demontována.
 • 1992 Schválen nový zákon na ochranu přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Byl uznáván jako jeden z nejkvalitnějších zákonů porevoluční doby.
 • 1993 Správa přerozděluje zemědělcům v přírodovědně nejcennějších lokalitách první dotace na hospodaření.
 • 1994 Po dlouhých 80 letech se v Beskydech znovu objevili vlci.
 • 1997 Přišla povodeň, která změnila dočasně charakter vodních toků v Beskydech. Na Lysé hoře bylo 6. července naměřeno 233,8 mm srážek, což je množství, kteřé jindy naprší za celý měsíc červenec.
 • Zaznamenány byly desítky sesuvů.
 • 1997 Socha bájného Radegasta nestála na svém místě na Radhošti. Originál byl v květnu 1996 přemístěn na radnici do Frenštátu p. R., kopie z odolnější žuly byla na původním podstavci
 • postavena až v červenci 1998.
 • 1999 Vystavěna cesta na Kohútku na hřebeni Javorníků. Díky svému „alpskému“ provedení byla navržena mezi ocenění „stavba roku“.
 • 1999 Sestaven první odborný dokument o CHKO – plán péče, s platností do roku 2009.
 • 2000 „Míša z Brodské“ – medvěd, který chodil po Vsetínských vrších od 25. května a působil velké škody na hospodářských zvířatech i majetku; odchycen byl 4. srpna.
 • 2003/2004 Proběhla v ČR jedinečná revitalizace 300 m úseku štěrkonosného divočícího toku Kněhyně na k. ú. Prostřední Bečva.
 • 2004 Uzavřena kapitola lyžování na tzv. severní sjezdovce na Lysé hoře. Lyžařský vlek zde byl v provozu od roku 1954.
 • 2004 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny včleňuje evropskou legislativu do naší národní. Začíná vymezování evropské soustavy chráněných území – Natura 2000.
 • 2004 Vyhlášeno 6 nových lesních rezervací na území Lesní správy Ostravice: Malenovický kotel, Malý Smrk, Bučací potok, Studenčany, Draplavý a Zimný.
 • 2005 Začal projekt Čistá Bečva (výstavba kanalizace), dotovaný z evropských fondů.
 • 2006 Vyhlášeny 2 ptačí oblasti na území CHKO – Horní Vsacko a Beskydy, chránící 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny (celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí).
 • 2008 5.3. byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě (v celé ČR je takových lokalit vymezeno
 • 879).


  Data sestavili Marie Popelářová, Jan Petřvalský a František Jaskula

DALŠÍ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ MIMO SPRÁVU CHKO, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K OCHRANĚ BESKYD

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38, Olomouc, 772 00
Tel: 585 228 584
E-mail: olomouc@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/olomouc, www.selmy.cz

Mimo jiné organizuje v Beskydech dobrovolnické Vlčí hlídky


ČSOP Salamadr
Tylovice 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 656 456
E-mail: salamandr@ecn.cz
www.salamandr.info
- nezávislá profesionální organizace, jejíž cílem je péče o kulturní a přírodní dědictví Beskyd.


Sdružení Beskydčan
Beskydčan, o. s., Muchovice 393, 739 14 Ostravice
Tel. 558 682 439
http://beskydcan.zde.cz

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Adresa: 5. Května 1342, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: actaea@valasskakrajina.cz
www.actaea.cz

Občanské sdružení NAŠE BESKYDY
Martinská čtvrť 1137, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Tel. 556 843 293
www.nasebeskydy.cz
- zabývá se problematikou kolem dolu Frenštát a těžby v Beskydech


Občanské sdružení Ostravice zelená
Ostravice zelená, Ostravice 371, 739 14
Tel. 774 020 544 (předseda Mgr. Jiří Krpeš)
www.ostravice-zelena.cz
Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život.


V okolí najdete ...
PENZION FORMAN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km
PENZION FORMAN ROŽNOV POD RADHOŠTĚMValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Rožnov pod Radhoštěm
Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 380 Kč do 650 Kč (osoba/noc)
WELLNESS RESORT ENERGETIC **** - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km
WELLNESS RESORT ENERGETIC **** - ROŽNOV POD RADHOŠTĚMValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Rožnov pod Radhoštěm
Kapacita bez přistýlek: 164, v ceně od 750 Kč (osoba/noc)
BESKYDSKÝ HOTEL RELAX *** V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
1,7 km
BESKYDSKÝ HOTEL RELAX *** V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚMValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Rožnov pod Radhoštěm
Kapacita bez přistýlek: 178, v ceně od 850 Kč (osoba/noc)
CHALUPA DOLNÍ BEČVA
3,5 km
CHALUPA DOLNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Dolní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 5, v ceně od 270 Kč (osoba/noc)
HOTEL KYČERA *** PROSTŘEDNÍ BEČVA
5,8 km
HOTEL KYČERA *** PROSTŘEDNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva
Kapacita bez přistýlek: 76, v ceně od 594 Kč (osoba/noc)
PENZION U URBANŮ BYSTŘIČKA
8,7 km
PENZION U URBANŮ BYSTŘIČKAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Bystřička
Kapacita bez přistýlek: 15, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
CHALUPA BEČVA
8,8 km
CHALUPA BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
CHATA A APARTMÁNY PROSTŘEDNÍ BEČVA
8,8 km
CHATA A APARTMÁNY PROSTŘEDNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva
Kapacita bez přistýlek: 14, v ceně od 200 Kč do 225 Kč (osoba/noc)
TÁBOŘIŠTĚ DOLINKY - BYSTŘIČKA
8,8 km
TÁBOŘIŠTĚ DOLINKY - BYSTŘIČKAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Bystřička
(osoba/noc)
CHALUPA TROJANKA TROJANOVICE
9,2 km
CHALUPA TROJANKA TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 10, v ceně od 380 Kč (osoba/noc)
PENZION BABIČKA POD PUSTEVNAMI
9,3 km
PENZION BABIČKA POD PUSTEVNAMINovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 18, v ceně od 257 Kč (osoba/noc)
HOTEL TROYER **** TROJANOVICE
9,6 km
HOTEL TROYER **** TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 54, v ceně od 1545 Kč (osoba/noc)
CHATY OAZA TROJANOVICE
9,8 km
CHATY OAZA TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 210 Kč (osoba/noc)
Města a obce
110 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,8 km DOLNÍ BEČVA
3,8 km VIDČE
3,9 km VIGANTICE
4,0 km ZUBŘÍ
5,3 km VALAŠSKÁ BYSTŘICE
6,0 km STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
6,3 km HUTISKO-SOLANEC
[Další... (106)]
Stravování a zábava
24 m ČAJOVNA U SLUNCE ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
462 m ROŽNOVSKÁ LIDOVÁ ČAJOVNA NA KONCI TRATI
1,3 km KOLIBA KORDULKA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,4 km RESTAURACE TATRA - VIGANTICE
9,0 km RESTAURACE ZAVADILKA A VALAŠSKÝ ŠENK ZAVADILKA - PROSTŘEDNÍ BEČVA
9,4 km KOLIBA VALAŠKA PUSTEVNY
9,6 km KOLIBA ZÁRYŠ PUSTEVNY
10,3 km ZEBRA BAR RESTAURANT - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
[Další... (54)]
Historické zajímavosti
54 m KOSTEL VŠECH SVATÝCH ROŽNOV P. R.
1,6 km ZŘÍCENINA HRADU ROŽNOVA - HRADISKO
3,5 km DŘEVĚNÁ ZVONIČKA VE VIDČI
3,6 km KOSTEL SV. KATEŘINY V ZUBŘÍ
3,6 km KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - VIGANTICE
4,0 km KAPLE SV. DUCHA V ZUBŘÍ
6,1 km FOJTSTVÍ V HUTISKO-SOLANEC
6,4 km KOSTEL SV. JOSEFA V HUTISKO-SOLANEC
7,0 km KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE RADHOŠŤ
7,2 km POUTNÍ AREÁL STRAČKA V ZAŠOVÉ
7,4 km BÝVALÝ KLÁŠTER SV. JOSEFA V ZAŠOVÉ
7,6 km ROUBENÁ ZVONICE SANTOV V MALÉ BYSTŘICI
7,7 km DŘEVĚNÝ KOSTEL VE VELKÉ LHOTĚ
8,5 km SOCHA POHANSKÉHO BOHA RADEGASTA V BESKYDECH
9,6 km ÚTULNY MAMĚNKA A LIBUŠÍN NA PUSTEVNÁCH (NKP)
9,6 km ZVONIČKA NA HOREČKÁCH VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
10,0 km LURDSKÁ KAPLE PANNY MARIE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,1 km BUDOVA ŠKOLY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,1 km RADNICE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,2 km NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,2 km SLOUP PANNY MARIE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,2 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE S AREÁLEM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,2 km KOSTEL SV. MARTINA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
12,1 km ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA V HODSLAVICÍCH
12,2 km NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
12,3 km FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
12,3 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. ONDŘEJE V HODSLAVICÍCH
12,4 km ZÁMEK ŽEROTÍNŮ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
12,5 km KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
12,6 km ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
12,7 km KOSTEL SV. TROJICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
13,3 km KOSTEL CÍRKVE HUSITSKÉ V KUNČICÍCH P. O.
13,4 km KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
13,5 km KOSTEL PANNY MARIE KARMELSKÉ - KAROLINKA
13,8 km LIDOVÁ ARCHITEKTURA V KAROLINCE
13,9 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V NOVÉM HROZENKOVĚ
14,2 km KAPLE NA "GVARDŮVKÁCH" V KUNČICÍCH P. O.
14,3 km ZŘÍCENINA HRADU ŠOSTÝN U KOPŘIVNICE
14,4 km DŘEVĚNÝ KOSTEL V KUNČICÍCH P. ONDŘEJNÍKEM
14,4 km FOJTSTVÍ (NKP) A ROUBENÉ STAVBY VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
14,7 km KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE NA ČELADNÉ
14,9 km MĚSTSKÝ PIVOVAR ŠTRAMBERK
14,9 km ZVONICE KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE ŠTRAMBERKU
15,0 km KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŠTRAMBERKU
15,0 km KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V KOPŘIVNICI
15,0 km HRAD ŠTRAMBERK
15,0 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. PANNY MARIE SNĚŽNÉ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
15,3 km ROUBENÁ KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE NA ČELADNÉ
15,8 km BUDOVA ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ V KOPŘIVNICI
15,9 km ZVONIČKA ZA MILOŇOVOU VELKÉ KARLOVICE
16,5 km ZÁMEK VE VSETÍNĚ
16,6 km ZÁMEK LEŠNÁ
16,6 km KAPLE NA ROZCESTÍ PODŤATÉ VELKÉ KARLOVICE
16,8 km PLANETKA VSETÍN
16,9 km ZVONIČKA MĚRKOVICE
17,0 km FARMA VYSTRKOV - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
17,0 km KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE NA HLAVATÉ NA BÍLÉ
17,0 km KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V KOZLOVICÍCH
17,4 km KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ (ŠPANĚLSKÁ KAPLE) V NOVÉM JIČÍNĚ
17,4 km KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ČELADNÉ
17,4 km MOHYLA JANA PALACHA NA SMRKU
17,5 km MOHYLA JOHNA LENNONA NA SMRKU
17,7 km ZÁMEK V CHORYNI
17,8 km ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK V NOVÉM JIČÍNĚ
17,8 km POMNÍKY PADLÝM V ČELADNÉ
18,3 km KAPLE NA PSTRUŽÍ
18,6 km ZBYTKY STŘEDOVĚKÉHO HRÁDKU DĚTŘICHOVICE V PŘÍBOŘE - LUBINĚ
18,7 km PAMĚTNÍ DESKA KARLA PLUCNARY NA PSTRUŽÍ
18,8 km HRAD STARÝ JIČÍN
18,9 km PSTRUŽOVSKÁ MADONA ZE PSTRUŽÍ
19,1 km ZŘÍCENINA HRADU HUKVALDY
19,1 km KAPLE SV. ONDŘEJE NA HUKVALDSKÉM HRADĚ
19,3 km KOSTEL SV. MAXMILIÁNA V HUKVALDECH
19,4 km ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ V HUKVALDECH
19,6 km HORSKÁ CHATA PORTÁŠ
19,9 km ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA OSTRAVICI
20,1 km KAPLE SVATÉHO DUCHA V PALKOVICÍCH
20,2 km FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V PŘÍBOŘE
20,3 km MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE PŘÍBOR
20,3 km PAMÁTNÍK SIGMUNDA FREUDA V PŘÍBOŘE
20,3 km SRUB - PÁMÁTNÍK P. BEZRUČE NA OSTRAVICI
20,4 km PIARISTICKÉ ZAHRADY V PŘÍBOŘE
20,4 km KOSTEL SV. VALENTINA PŘÍBOR
20,4 km BÝVALÁ PIARISTICKÁ KOLEJ V PŘÍBOŘE
20,6 km KOSTEL SV. FRANTIŠKA SERAFINSKÉHO V PŘÍBOŘE
20,8 km KŘÍŽE VE STARÝCH HAMRECH
21,0 km KOSTEL SV. MIKULÁŠE V RYCHALTICÍCH
21,5 km KOSTEL SV. JINDŘICHA VE STARÝCH HAMRECH
21,5 km POMNÍK MARYČKY MAGDONOVÉ NA STARÝCH HAMRECH
21,6 km POMNÍK PADLÝCH SE SOCHOU PARTYZÁNA FRÝDLANT N. O.
21,6 km KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE VE FRÝDLANTĚ N. O.
21,7 km KLÁŠTER MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,7 km NÁHROBEK RODINY HOMOLÁČOVY FRÝDLANT N. O.
21,7 km SLOUP PANNY MARIE KARMELSKÉ FRÝDLANT N. O.
21,9 km LOVECKÝ ZÁMEČEK NA BÍLÉ
21,9 km DŘEVJANKA U ZBUJA NA OSTRAVICI
22,2 km KŘÍŽE, BOŽÍ MUKA, KAPLIČKY V METYLOVICÍCH
22,2 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH V METYLOVICÍCH
22,2 km KAPLIČKY V PALKOVICÍCH
22,4 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. BEDŘICHA V BÍLÉ
22,9 km KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY V MALENOVICÍCH
22,9 km HOSPODA U VELIČKŮ V MALENOVICÍCH
23,0 km KAPLIČKA PANNY MARIE V PRŽNĚ
23,2 km KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KUNÍNĚ
23,2 km ZÁMEK KUNÍN
23,4 km KAPLIČKA V MALENOVICÍCH
23,5 km KOSTEL PANNY MARIE V PRŽNĚ
23,6 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V PALKOVICÍCH
24,1 km CHALUPA FOJTSTVÍ A MUZEUM CHLEBOVIC
24,5 km KAMENNÁ MOHYLA IVANČENA
24,8 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. PANNY MARIE NA GRUNI
24,8 km KAPLE PANNY MARIE V HODOŇOVICÍCH U BAŠKY
25,4 km KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE FRYČOVICÍCH
25,8 km KAPLE SV JANA NEPOMUCKÉHO V LYSŮVKÁCH
25,8 km KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ V LYSŮVKÁCH
25,9 km BAČOVSKÁ CHYŽA - GRUŇ
26,2 km PAMÁTNÍK OBĚTEM V JANOVICÍCH
26,2 km HRADISKO V JANOVICÍCH
26,2 km KŘÍŽE V JANOVICÍCH
26,2 km SAD PETRA BEZRUČE V JANOVICÍCH
26,3 km KOSTEL SV. JOSEFA V JANOVICÍCH
26,4 km SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BAŠCE
26,4 km KOSTEL SV. VÁCLAVA V BAŠCE
26,6 km ZVONIČKY A KŘÍŽE NA KRÁSNÉ
26,6 km KAPLE SV. KŘÍŽE VE STUDÉNCE
26,6 km ZÁMEK NOVÁ HORKA
26,8 km PULČÍN
27,1 km KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE STAŘÍČI
27,3 km NÁHROBKY NA OBECNÍM HŘBITOVĚ V ALBRECHTIČKÁCH
27,3 km KOSTEL SV. MIKULÁŠE V ALBRECHTIČKÁCH
27,5 km MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZONA V BRUŠPERKU
27,6 km KOSTEL SV. JIŘÍ V BRUŠPERKU
27,6 km SOCHY V BRUŠPERKU
27,6 km KŘÍŽE V BRUŠPERKU
27,6 km KAPLE A BOŽÍ MUKA V BRUŠPERKU
27,8 km JANÁČKŮV PARK V MÍSTKU
27,8 km TERÉNNÍ NÁZNAKY BÝVALÉ TVRZE V BAŠCE
27,8 km KOSTEL SV. JANA A PAVLA V MÍSTKU
27,9 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH V MÍSTKU
28,0 km FARNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO - VŠEMINA
28,1 km KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA VE FRANCOVE LHOTĚ
28,2 km KOSTEL SV. JAKUBA V MÍSTKU
28,4 km KOSTEL SV. JOSEFA VE STARÉM MĚSTĚ
28,5 km RODNÝ DŮM SPISOVATELKY MÁŘÍ OSTRAVICKÉ VE SKALICI
28,5 km PAMÁTNÍK NA MÍSTĚ BÝVALÝCH ČAJÁNKOVÝCH KASÁREN - FRÝDEK-MÍSTEK
28,6 km DŮM LIDOVÉHO PÍSMÁKA J. L. MIKOLÁŠE VE SKALICI
28,8 km KAPLE SV OTÝLIE VE FRÝDKU
28,8 km NÁDRAŽÍ VE FRÝDKU
28,8 km KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE SVIADNOVĚ
28,8 km KAPLE VE SKALICI
28,9 km SLEZAN VE FRÝDKU
28,9 km BAROKNÍ KOSTEL SV. KATEŘINY - LIDEČKO
29,1 km KAPLE 3 V RAŠKOVICÍCH
29,1 km KAPLE NA BÍLÉM KŘÍŽI
29,3 km ZÁMEK FRÝDEK
29,3 km ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ VE FRÝDKU
29,3 km KOSTEL SV. JOŠTA VE FRÝDKU
29,3 km ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU
29,4 km KOSTEL SV. MARTINA VE SKALICI
29,4 km KOSTEL SV. MARTINA VE SKALICI
29,4 km HLUBOKÁ ULICE FRÝDEK
29,4 km FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE VE FRÝDKU
29,5 km MĚSTSKÉ HRADBY FRÝDEK
29,5 km BÝVALÝ HERZSCHLÁGERŮV ŠPITÁL S KAPLÍ PANNY MARIE BOLESTNÉ VE FRÝDKU
29,6 km BÝVALÝ LOVECKÝ ZÁMEČEK NA PRAŽMĚ
29,6 km SOCHA SEDÍCÍHO JEŽÍŠE KRISTA NA PRAŽMĚ
29,6 km KAPLE 1 V RAŠKOVICÍCH
29,7 km POUTNÍ CHRÁM NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE FRÝDKU
29,7 km MĚSTSKÝ HŘBITOV FRÝDEK
29,7 km KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V NIŽNÍCH LHOTÁCH
29,8 km PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ CHALUPY V NIŽNÍCH LHOTÁCH
29,8 km HASIČSKÁ ZBROJNICE V NIŽNÍCH LHOTÁCH
29,8 km RAJMANEUM NA PRAŽMĚ
29,8 km KAPLE 2 V RAŠKOVICÍCH
29,8 km KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE FRÝDKU
29,9 km KOSTEL NA PRAŽMĚ
29,9 km KŘÍŽ MORÁVKA - VLASKÉ
30,0 km FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH VE STUDÉNCE
ZVONIČKA A KŘÍŽE V DOBRATICÍCH
KOSTEL SV. JAKUBA A SV. FILIPA V DOBRATICÍCH
ŠKOLA V DOBRATICÍCH
DOBRATICKÝ HŘBITOV
MATICE SLEZSKÁ - Národopisný areál v Dolní Lomné
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE HORNÍ LOMNÁ
ZVONIČKA VELKÝ LIPOVÝ - U FOLDYNŮ NA MORÁVCE
PAMÁTNÍKY U HRÁZE NÁDRŽE - MORÁVKA
KŘÍŽE A KAPLIČKY NA MORÁVCE
FARNÍ KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ NA OSTRAVICI
KAPLE U MOTYČKŮ NA PRAŽMĚ
KOSTEL NA PRAŠIVÉ
SOCHA SV. ANTONÍČKA VE VYŠNÍCH LHOTÁCH
KAPLIČKY, ZVONIČKY A KŘÍŽE VE VYŠNÍCH LHOTÁCH
KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY V OBCI HOVĚZÍ
POMNÍK CHARLOTTY GARRIGUE-MASARYKOVÉ V HUTISKU-SOLANEC
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE VE VIDČI
POUTNÍ KOSTEL ZAŠOVSKÉ PANNY MARIE
POMNÍKY V ZUBŘÍ
Přírodní zajímavosti
7,2 km NPR RADHOŠŤ V BESKYDECH
8,0 km PP VELKÝ KÁMEN
9,2 km PR KLENOV
9,3 km CÁBSKÉ JEZÍRKO
9,3 km PP BRODSKÁ U HALENKOVA
9,4 km PP SKÁLÍ U KAROLINKY
9,9 km PR KUTANÝ U HALENKOVA
10,8 km PR NOŘIČÍ U TROJANOVIC
[Další... (72)]
Technické zajímavosti
1,4 km JURKOVIČOVA ROZHLEDNA - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
2,2 km NÁHON V ZUBŘÍ
7,9 km ROZHLEDNA VELKÝ JAVORNÍK
9,1 km ROZHLEDNA CYRILKA NA PUSTEVNÁCH
9,2 km POHANKOVÝ MLÝN VE FRENŠTÁTĚ P. R.
9,8 km STEZKA VALAŠKA NA PUSTEVNÁCH
13,9 km SKLÁRNY V KAROLINCE
15,2 km ROZHLEDNA NA BÍLÉ HOŘE U KOPŘIVNICE
[Další... (18)]
Kultura
378 m GEOPARK BESKYD V ROŽNOVĚ P. R.
708 m VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
708 m NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ
720 m KINO PANORAMA V ROŽNOVĚ P. R.
729 m DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
948 m MLÝNSKÁ DOLINA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,0 km VALAŠSKÁ DĚDINA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,7 km KLUB ZUBŘÍ
[Další... (125)]
Turistika
7,0 km RADHOŠŤ
7,9 km VELKÝ JAVORNÍK
8,6 km Vsetínské vrchy - Valašsko
8,6 km TANEČNICE (VSÁCKÁ TANEČNICE)
9,0 km PTÁČNICE
9,4 km ZÁMČISKO - KLENOV
9,5 km NAUČNÁ STEZKA RADEGAST
9,5 km PUSTEVNY - REKREAČNÍ OBLAST V BESKYDECH
[Další... (108)]
Lázně
14,7 km BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
16,9 km MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN
29,4 km LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
Sport
875 m TENISOVÉ KURTY V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
1,2 km KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km TENISOVÉ KURTY RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km FITNESS CENTRUM RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,4 km BOWLING FREEŠKO ROŽNOV P. R.
1,4 km GIBON PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,5 km MINIGOLF V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
1,6 km KOUPALIŠTĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
[Další... (266)]
Obchod a služby
114 m INFORMAČNÍ CENTRUM - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
538 m AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km WELLNESS CENTRUM ENERGETIC - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,5 km RELAXAČNÍM CENTRUM EROPLÁN ROŽNOV P. R.
1,8 km MOBILNÍ VÍŘIVKA - ZAŽIJTE RELAX V MÍSTĚ VAŠÍ REKREACE
5,3 km INFORMAČNÍ CENTRUM - VALAŠSKÁ BYSTŘICE
7,0 km RELAXAČNÍ CENTRUM - SOLNÁ JESKYNĚ SALZA V ZAŠOVÉ
7,4 km SPORT BAR a RELAXAČNÍ CENTRUM V ZAŠOVÉ
[Další... (105)]
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.
Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2023 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b