www.beskydy.cz - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tisknout

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace garantovaná majitelem/správcem

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ

Sdělení ve smyslu č. 13 Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Společnost its Beskydy, s.r.o. chrání důvěrnost osobních údajů a zaručuje jejich nezbytnou ochranu proti všemu, co by ji mohlo narušit.
V souladu s nařízením GDPR a zejména jeho článkem 13 Vám předkládáme informace o zpracování Vašich osobních údajů požadované platnými právními předpisy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost its Beskydy, s.r.o. zastoupená svým právním zástupcem, se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Wolkerova 1418, 739 11 jedná, jako správce osobních údajů a lze ji kontaktovat e-mailem na adrese info@itsnet.cz nebo telefonicky na čísle +420 604 206 934.

V JAKÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

1. Poskytování prezentačních služeb: jméno a příjmení zástupce, telefon, email.
2. Plnění smlouvy pro soukromou osobu: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email.
3. Plnění smlouvy pro právnická osoba: jméno a příjmení zástupce, telefon, email.
4. Bankovní spojení: údaje o bankovním účtu (mimo čísla platební karty).
5. Vedení účetnictví: osobní nebo fakturační údaje nutné pro vystavení daňových dokladů.
6. Zasílání newsletteru: email.
7. Údaje o provozu na internetu: protokoly, IP adresa webu, ze kterého přicházíte.

Nežádáme o sdělování osobních, spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženského vyznání, filosofickému přesvědčení, členství v politických stranách nebo odborech, genetické nebo biometrické údaje, informace o zdravotním stavu a sexuální orientaci.

Uplatňujeme náležitá bezpečností opatření k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů.

Upozorňujeme, že pokud nám uživatel sdělí osobní údaje, které nebyly vyžádány nebo které nejsou nezbytné pro účely poskytování požadovaných služeb nebo pro poskytování služeb bezprostředně souvisejících s těmito službami, nemůžeme být považováni za správce takových údajů a takové údaje budou co nejdříve vymazány.

PROČ VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Osobní údaje využíváme při vyřizování poptávek, objednávek, k provozu služby a s ní souvisejících služeb a k plnění smlouvy o poskytnutí předem vybrané služby a k plnění zákonných požadavků, souvisejících s vykonávanými činnostmi.

a) Žádost o kontaktování nebo poskytnutí informačních materiálů
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli provádět předběžné úkony a úkony po zpracování nabídky služeb, spravovat žádosti o informace a zaslání informačních materiálů, jakož splnit i další povinnosti s tím spojené.

b) Poskytování služby
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli provádět úkony spojené s provozem služby, spravovat žádosti o informace, spravovat příslušné objednávky, vystavovat případnou smlouvu, daňové doklady a spravovat případné platby.

c) Obchodní propagační činnosti týkající se služeb jiných, než těch, které jste si zakoupili
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také pro obchodní propagační účely a pro účely výzkumu trhu týkajících se námi nabízených služeb, ovšem pouze v případě, že k takovému zpracování dáte souhlas a nevznesete proti němu námitku.

Toto zpracování může probíhat pomocí těchto automatizovaných metod:

 • Email,
 • Textové zprávy,
 • Telefonický kontakt.

d) Zasílání informačních newsletterů
Právním základem pro zasílání je souhlas poskytnuty se samotným zpracováním osobních údajů. Souhlas se zasíláním můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci newsletteru.

e) Digitální bezpečnost
Prostřednictvím svých poskytovatelů (třetích osob) zpracováváme Vaše osobní údaje týkající se datového provozu, avšak pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné a přiměřené pro zajištění bezpečnosti sítí a informací.

f) Profilování
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pro účely profilování (např. analyzování přenášených dat a předem vybraných služeb, zobrazování reklam nebo obchodních nabídek podle možností vybraných uživatelem), avšak pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný informovaný souhlas, který můžete kdykoli svobodně odvolat.

Po svých vlastních externích poskytovatelích a zpracovatelích údajů požadujeme, aby dodržovali stejná bezpečností opatření, jaká jsme pro Vás přijali my, a aby osobní údaje zpracovávali pouze v přímé souvislosti s požadovanou službou.

NUTNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřizování žádostí o službu a k samotnému poskytování služby. Pokud nám osobní údaje výslovně vyžadované v objednávce nebo registračním formuláři nesdělíte, nebudeme moci provést úkony, které na těchto osobních údajích závisí a tím požadovanou službu a služby související zpracovat.

Pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovány, což se nemusí dotknout provedení úkonů nutných k poskytování požadované služby nebo souvisejících služeb.

DÉLKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud výslovně nevyjádříte přání, aby byly Vaše osobní údaje vymazány, Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud je to nezbytné pro řádné účely, k nimž byly pořízeny.

Vaše osobní údaje budeme nadále zpracovávat i po ukončení doby, maximálně však 12 měsíců, kdy se s Vašimi osobními údaji neváže žádná služba.

Údaje, které nám sdělíte pro účely obchodní propagace jiných služeb než těch, které jste už zakoupili, a k jejichž zpracování jste poskytli souhlas, jsou uchovávány po dobu 24 měsíců, pokud souhlas neodvoláte.

Údaje, které nám sdělíte pro účely profilování, jsou uchovávány po dobu 12 měsíců, pokud souhlas neodvoláte.

Údaje, které nám sdělíte pro účely zasílání newsletteru jsou zpracovávány po dobu 5 let. Souhlas se zasíláním můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci newsletteru.

Bez ohledu na Vaše rozhodnutí požádat o vymazání údajů zůstanou Vaše osobní údaje uloženy v souladu s podmínkami platných právních předpisů výhradně pro účel splnění zvláštních požadavků vztahujících se na určité služby.

Osobní údaje zůstanou uloženy také v případech, kdy je potřebujeme, abychom mohli plnit povinnosti (např. daňové nebo účetní), které přetrvávají i po skončení smluvního vztahu. Pro tyto účely si ponecháváme pouze údaje, které nezbytně potřebujeme ke splnění uvedených účelů.

SDĚLOVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci naší společnosti.

Vaše osobní údaje jsou sdělovány třetím osobám, jejichž činnost je nezbytná k poskytnutí nabídek nebo požadovaných služeb, k plnění uzavřených smluv a určitých zákonných požadavků:

 • provozovatelé ubytovacích a jiných prezentovaných služeb,
 • vedení účetnictví,
 • technické zajištění provozu webového serveru.

PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo nás požádat o:

 • potvrzení, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje,
 • kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • opravu nepřesných osobních údajů,
 • vymazání osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu: info@itsnet.cz.


Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněných důvodech. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro obchodní propagační činnost, budou Vaše osobní údaje vymazány vždy.

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněný důvod převažující nad Vaší žádostí.

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2024 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b