www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Valašsko - Chráněná území - Rožnov pod Radhoštěm - CHKO BESKYDY


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

CHKO BESKYDY

Místo:Správa CHKO Beskydy
Adresa:Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.
Telefon:+420 571 657 407
Email:beskydy(zavináč)nature(tečka)cz
WWW:http://www.beskydy.ochranaprirody.cz
GPS:49°27'28,285"N, 18°8'28,327"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Fotografie (2)[Zobrazit náhledy]
previous
CHKO BESKYDY 
(klikni pro zvětšení)
CHKO BESKYDY 
(klikni pro zvětšení)
next

Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořích hranici ze Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji a zaujímá jižní polovinu okresu Frýdek–Místek, východní polovinu okresu Vsetín a malou část jihovýchodu okresu Nový Jičín.

Chráněná krajinná oblast Beskydy je svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Zhruba dvě třetiny území CHKO Beskydy dnes pokrývají lesy. Najdeme zde i zachovalé jedlobukové lesy a horské smrčiny. Krajinu Beskyd však tvoří také louky, pastviny, meze a remízky. CHKO Beskydy je domovem pro mnoho vzácných živočichů a rostlin. Mezi geologické zvláštnosti patří například tzv. pseudokrasové jeskyně tvořené velkými pískovcovými b


Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy (až 30 jeskyní bez krápníků) a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.


Posláním CHKO Beskydy je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a zástavba lidového rázu."

Vyhlášení CHKO Beskydy : 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973
Rozloha : 1160 km2
Nadmořská výška : 350 m (Zubří) - 1323 m (Lysá hora)
Lesnatost : 71 %
Územní vymezení : kraj Moravskoslezský a Zlínský, odresy Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín
Katastrální území : 74 katastrálních území (celou plochou nebo částí), které řídí 7 městských a 58 obecních úřadů.
Obyvatelstvo: přibližně 65 tisíc obyvatel.
Sídlo správy : Rožnov pod Radhoštěm

SEZNAM MALOPLOŠNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území.

Maloplošná chráněná území jsou menší plochy přírodovědecky nebo esteticky velmi významné nebo jedinečné. Přírodní rezervace (PR) slouží k ochraně ekosystémů významných v dané oblasti. Přírodní památka (PP) chrání přírodní útvar regionálního významu (např. geologický útvar, naleziště ohrožených druhů rostlin nebo živočichů apod.) Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) slouží k ochraně obdobných přírodních hodnot jako PR a PP, jde zde ale o hodnoty významné v národním nebo mezinárodním rámci.

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2006 zde byly zřízeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko, které chrání 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny (celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí).

Dne 5.3. 2008 byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě (v celé ČR je takových lokalit vymezeno 879).


Po dlouhých 80 letech se v roce 1994 v Beskydech znovu objevili vlci. Podle poslednich odhadu se v Beskydech pohybuje kolem 8-10 rysů, 3-5 vlků a 1-3 medvedi.


Území CHKO je rozděleno do čtyř zón podle podmínek ochrany. 1. zona představuje nejcennější, přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné části CHKO a má nejpřísnější ochranu. Člověkem silně pozměněné ekosystémy, souvisle zastavěná území, velké celky zemědělských pozemků tvoří 4. zónu, kde hospodaření prakticky není omezeno.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Pobyt návštěvníků v CHKO Beskydy je řízen návštěvním řádem.

 • Zákaz vstupu do chráněného území mimo značených cest, poškozování značení CHKO i chráněných území, dodržování vyhlášek o chráněných druzích rostlin a živočichů.
 • Zákaz poškozování přírody trháním a vykopáváním rostlin, ničením a poškozováním stromů, ničením hub, živočichů a znečišťováním vody.
 • Zákaz odhazování odpadků.
 • Zákaz rozdělávání ohňů, táboření a parkování mimo vyhrazené prostory.
 • Zákaz umývání vozidel v přírodě.
 • Zákaz rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody.

HISTORIE CHKO BESKYDY

 • 1933 Vydán první výnos na ochranu pralesa Mionší – vzniká státní přírodní rezervace.
 • 1948 Vyhlášena 1. nelesní přírodní památka „Zubří“ na území budoucí CHKO.
 • 1964/1969 Na místě části obce Staré Hamry byla vystavěna přehradní nádrž Šance. Její plocha je 336 ha, délka 7,6 km, přehradní hráz je vysoká 65 metrů. Pod přehradou nenávratně zmizela největší beskydská rašeliniště.
 • 1968 Z neznámých důvodů vyhořela Ostravská chata na cestě na Lysou horu.
 • 1972/73 Schválen první Velký územní celek Beskydy, dokument o plánování výstavby v území CHKO.
 • 1973 Vyhlášení CHKO Beskydy.
 • Od roku 1973 je v Beskydech každoročně zaznamenán výskyt medvědů.
 • 1975 Na území Beskyd byla schválena první uzávěra na výstavbu dalších chatovišť.
 • 1978 Vyhořela Bezručova chata na Lysé hoře, vystavěna v roce 1934 Klubem československých turistů.
 • 1978/1979 V noci ze dne 31. 12. 1978 na Nový rok 1. 1. 1979 proběhl teplotní zvrat, kdy teplota přes noc klesla o 20° C a způsobila hromadné hynutí lesních porostů na nejvyšších vrcholech Beskyd.
 • 1979 Na území CHKO byl po dlouhé době pozorován návrat krkavců. Jejich populace byla v Československu téměř vyhubena pokládáním otrávených návnad.
 • 1981 Začala výstavba dolu ve Frenštátě p. R., hyzdící panoráma Beskyd. Po 10 letech byly práce pozastaveny a důl zakonzervován, konzervační režim trvá dodnes.
 • 1982 Dostavěn vysílač na Lysé hoře. Jeho výška je 78 m, což je asi o 28 m více než má nejvyšší beskydská jedle.
 • 1983 Letecké vápnění lesních porostů postižených imisemi probíhalo od r. 1983 ve 2 letých cyklech celkem třikrát. Cílem bylo snížit aciditu půdy. Efektivita tohoto pokusu byla však poměrně malá.
 • 1986 Po několikaleté výstavbě byla dokončena přehrada Stanovnice v Karolince.
 • 1986 Založeno Experimentální ekologické pracoviště na Bílém Kříži. Po r. 1989 se výzkum zaměřil na studium vlivů globálních změn (zvýšení CO2) na lesní ekosystémy.
 • 1988 Zrušena původní naučná stezka „Mionší“ z důvodu nerespektování pravidel stanovených k ochraně přírodních hodnot.
 • 1991 Na Bílém Kříži byla vztyčena větrná elektrárna. Již v roce 1992 byla pro neefektivnost provozu demontována.
 • 1992 Schválen nový zákon na ochranu přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Byl uznáván jako jeden z nejkvalitnějších zákonů porevoluční doby.
 • 1993 Správa přerozděluje zemědělcům v přírodovědně nejcennějších lokalitách první dotace na hospodaření.
 • 1994 Po dlouhých 80 letech se v Beskydech znovu objevili vlci.
 • 1997 Přišla povodeň, která změnila dočasně charakter vodních toků v Beskydech. Na Lysé hoře bylo 6. července naměřeno 233,8 mm srážek, což je množství, kteřé jindy naprší za celý měsíc červenec.
 • Zaznamenány byly desítky sesuvů.
 • 1997 Socha bájného Radegasta nestála na svém místě na Radhošti. Originál byl v květnu 1996 přemístěn na radnici do Frenštátu p. R., kopie z odolnější žuly byla na původním podstavci
 • postavena až v červenci 1998.
 • 1999 Vystavěna cesta na Kohútku na hřebeni Javorníků. Díky svému „alpskému“ provedení byla navržena mezi ocenění „stavba roku“.
 • 1999 Sestaven první odborný dokument o CHKO – plán péče, s platností do roku 2009.
 • 2000 „Míša z Brodské“ – medvěd, který chodil po Vsetínských vrších od 25. května a působil velké škody na hospodářských zvířatech i majetku; odchycen byl 4. srpna.
 • 2003/2004 Proběhla v ČR jedinečná revitalizace 300 m úseku štěrkonosného divočícího toku Kněhyně na k. ú. Prostřední Bečva.
 • 2004 Uzavřena kapitola lyžování na tzv. severní sjezdovce na Lysé hoře. Lyžařský vlek zde byl v provozu od roku 1954.
 • 2004 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny včleňuje evropskou legislativu do naší národní. Začíná vymezování evropské soustavy chráněných území – Natura 2000.
 • 2004 Vyhlášeno 6 nových lesních rezervací na území Lesní správy Ostravice: Malenovický kotel, Malý Smrk, Bučací potok, Studenčany, Draplavý a Zimný.
 • 2005 Začal projekt Čistá Bečva (výstavba kanalizace), dotovaný z evropských fondů.
 • 2006 Vyhlášeny 2 ptačí oblasti na území CHKO – Horní Vsacko a Beskydy, chránící 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny (celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí).
 • 2008 5.3. byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě (v celé ČR je takových lokalit vymezeno
 • 879).


  Data sestavili Marie Popelářová, Jan Petřvalský a František Jaskula

DALŠÍ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ MIMO SPRÁVU CHKO, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K OCHRANĚ BESKYD

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38, Olomouc, 772 00
Tel: 585 228 584
E-mail: olomouc@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/olomouc, www.selmy.cz

Mimo jiné organizuje v Beskydech dobrovolnické Vlčí hlídky


ČSOP Salamadr
Tylovice 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 656 456
E-mail: salamandr@ecn.cz
www.salamandr.info
- nezávislá profesionální organizace, jejíž cílem je péče o kulturní a přírodní dědictví Beskyd.


Sdružení Beskydčan
Beskydčan, o. s., Muchovice 393, 739 14 Ostravice
Tel. 558 682 439
http://beskydcan.zde.cz

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Adresa: 5. Května 1342, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: actaea@valasskakrajina.cz
www.actaea.cz

Občanské sdružení NAŠE BESKYDY
Martinská čtvrť 1137, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Tel. 556 843 293
www.nasebeskydy.cz
- zabývá se problematikou kolem dolu Frenštát a těžby v Beskydech


Občanské sdružení Ostravice zelená
Ostravice zelená, Ostravice 371, 739 14
Tel. 774 020 544 (předseda Mgr. Jiří Krpeš)
www.ostravice-zelena.cz
Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život.


V okolí najdete ...
PENZION FORMAN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km
PENZION FORMAN ROŽNOV POD RADHOŠTĚMValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Rožnov pod Radhoštěm
Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 380 Kč do 650 Kč (osoba/noc)
WELLNESS RESORT ENERGETIC **** - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km
WELLNESS RESORT ENERGETIC **** - ROŽNOV POD RADHOŠTĚMValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Rožnov pod Radhoštěm
Kapacita bez přistýlek: 164, v ceně od 750 Kč (osoba/noc)
CHATA A APARTMÁNY PROSTŘEDNÍ BEČVA
8,8 km
CHATA A APARTMÁNY PROSTŘEDNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva
Kapacita bez přistýlek: 14, v ceně od 200 Kč do 225 Kč (osoba/noc)
TÁBOŘIŠTĚ DOLINKY - BYSTŘIČKA
8,8 km
TÁBOŘIŠTĚ DOLINKY - BYSTŘIČKAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Bystřička
(osoba/noc)
KEMP POD PUSTEVNAMI
8,9 km
KEMP POD PUSTEVNAMIValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva
Kapacita bez přistýlek: 56, v ceně od 195 Kč (osoba/noc)
CHALUPA TROJANKA TROJANOVICE
9,2 km
CHALUPA TROJANKA TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 10, v ceně od 380 Kč (osoba/noc)
PENZION BABIČKA POD PUSTEVNAMI
9,3 km
PENZION BABIČKA POD PUSTEVNAMINovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 18, v ceně od 257 Kč (osoba/noc)
HOTEL TROYER **** TROJANOVICE
9,6 km
HOTEL TROYER **** TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 54, v ceně od 1545 Kč (osoba/noc)
PENZION ALPINA TROJANOVICE
9,6 km
PENZION ALPINA TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 18, v ceně od 400 Kč (osoba/noc)
CHATY OAZA TROJANOVICE
9,8 km
CHATY OAZA TROJANOVICENovojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice
Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 210 Kč (osoba/noc)
Města a obce
110 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,8 km DOLNÍ BEČVA
3,8 km VIDČE
3,9 km VIGANTICE
4,0 km ZUBŘÍ
5,3 km VALAŠSKÁ BYSTŘICE
6,0 km STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
6,3 km HUTISKO-SOLANEC
[Další... (104)]
Stravování a zábava
24 m ČAJOVNA U SLUNCE ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
462 m ROŽNOVSKÁ LIDOVÁ ČAJOVNA NA KONCI TRATI
1,3 km KOLIBA KORDULKA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,4 km RESTAURACE TATRA - VIGANTICE
9,0 km RESTAURACE ZAVADILKA A VALAŠSKÝ ŠENK ZAVADILKA - PROSTŘEDNÍ BEČVA
9,4 km KOLIBA VALAŠKA PUSTEVNY
9,6 km KOLIBA ZÁRYŠ PUSTEVNY
10,3 km ZEBRA BAR RESTAURANT - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
[Další... (53)]
Historické zajímavosti
54 m KOSTEL VŠECH SVATÝCH ROŽNOV P. R.
1,6 km ZŘÍCENINA HRADU ROŽNOVA - HRADISKO
3,5 km DŘEVĚNÁ ZVONIČKA VE VIDČI
3,6 km KOSTEL SV. KATEŘINY V ZUBŘÍ
3,6 km KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - VIGANTICE
4,0 km KAPLE SV. DUCHA V ZUBŘÍ
6,1 km FOJTSTVÍ V HUTISKO-SOLANEC
6,4 km KOSTEL SV. JOSEFA V HUTISKO-SOLANEC
[Další... (189)]
Přírodní zajímavosti
7,2 km NPR RADHOŠŤ V BESKYDECH
8,0 km PP VELKÝ KÁMEN
9,2 km PR KLENOV
9,3 km CÁBSKÉ JEZÍRKO
9,3 km PP BRODSKÁ U HALENKOVA
9,4 km PP SKÁLÍ U KAROLINKY
9,9 km PR KUTANÝ U HALENKOVA
10,8 km PR NOŘIČÍ U TROJANOVIC
[Další... (72)]
Technické zajímavosti
1,4 km JURKOVIČOVA ROZHLEDNA - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
2,2 km NÁHON V ZUBŘÍ
7,9 km ROZHLEDNA VELKÝ JAVORNÍK
9,1 km ROZHLEDNA CYRILKA NA PUSTEVNÁCH
9,2 km POHANKOVÝ MLÝN VE FRENŠTÁTĚ P. R.
9,8 km STEZKA VALAŠKA NA PUSTEVNÁCH
13,9 km SKLÁRNY V KAROLINCE
15,2 km ROZHLEDNA NA BÍLÉ HOŘE U KOPŘIVNICE
[Další... (18)]
Kultura
378 m GEOPARK BESKYD V ROŽNOVĚ P. R.
708 m VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
708 m NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ
720 m KINO PANORAMA V ROŽNOVĚ P. R.
729 m DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
948 m MLÝNSKÁ DOLINA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,0 km VALAŠSKÁ DĚDINA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3,7 km KLUB ZUBŘÍ
[Další... (124)]
Turistika
7,0 km RADHOŠŤ
7,9 km VELKÝ JAVORNÍK
8,6 km Vsetínské vrchy - Valašsko
8,6 km TANEČNICE (VSÁCKÁ TANEČNICE)
9,0 km PTÁČNICE
9,4 km ZÁMČISKO - KLENOV
9,5 km NAUČNÁ STEZKA RADEGAST
9,5 km PUSTEVNY - REKREAČNÍ OBLAST V BESKYDECH
[Další... (108)]
Lázně
14,7 km REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
16,9 km MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN
29,4 km LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
Sport
875 m TENISOVÉ KURTY V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
1,2 km KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km TENISOVÉ KURTY RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km FITNESS CENTRUM RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,4 km BOWLING FREEŠKO ROŽNOV P. R.
1,4 km GIBON PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,5 km MINIGOLF V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
1,6 km KOUPALIŠTĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,8 km VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA ROŽNOV P. R.
2,0 km VALAŠSKÝ GOLFOVÝ KLUB V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
2,9 km KOUPALIŠTĚ VIGANTICE
3,7 km VÍCEÚČELOVÁ HALA V ZUBŘÍ
3,8 km POLYFUNKČNÍ CENTRUM SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ZUBŘÍ
4,3 km TJ VIGANTICE - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
5,8 km SKI AREÁL BÚŘOV - VALAŠSKÁ BYSTŘICE
6,8 km KOUPALIŠTĚ V HUTISKU-SOLANEC
7,4 km SPORT CENTRUM ZAŠOVÁ
7,5 km BOWLING ORLOVNA V ZAŠOVÉ
7,9 km PARAGLIDING VELKÝ JAVORNÍK
8,0 km LYŽAŘSKÝ KLUB VEŘOVICE
8,1 km TENISOVÉ KURTY NA DOLINĚ TROJANOVICE
8,4 km BĚŽECKÉ TRATĚ - VELKÝ JAVORNÍK
8,7 km LYŽAŘSKÝ VLEK VESELÁ ZAŠOVÁ
9,0 km LANOVÁ DRÁHA PUSTEVNY
9,1 km SKÁLY V OBCI BYSTŘIČKA
9,3 km BOWLING RÁZTOKA TROJANOVICE
9,4 km HORSKÝ LANOVÝ PARK TARZANIE TROJANOVICE
9,5 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO PUSTEVNY
9,5 km VODNÍ NÁDRŽ BYSTŘIČKA
9,5 km BĚŽECKÉ TRATĚ PUSTEVNY
9,6 km BAZÉN TROYER TROJANOVICE
9,6 km FITNESS CENTRUM TROYER TROJANOVICE
9,6 km ADVENTURE GOLF TROJANOVICE
9,7 km BĚŽECKÉ TRATĚ - MAGISTRÁLA VSETÍNSKÉ BESKYDY
9,7 km NORDIC SKI CENTRUM VSACKÝ CÁB
10,0 km LANOVÁ DRÁHA HOREČKY - FRENŠTÁT P. R.
10,0 km AREÁL SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ JIŘÍHO RAŠKY
10,0 km DĚTSKÁ SJEZDOVKA NA HOREČKÁCH - FRENŠTÁT P. R.
10,3 km SQUASH CENTRUM FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
10,3 km SKATE PARK VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
10,5 km PLÁŽOVÝ VOLEJBAL NA SOLÁNI
10,8 km KRYTÝ BAZÉN VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
10,9 km ZIMNÍ STADION VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
10,9 km SKI AREÁL SOLÁŇ VRCHOL
11,1 km KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
11,1 km KRYTÝ BAZÉN A WELLNESS CENTRUM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
11,2 km TENISOVÉ KURTY TK DEZA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
11,2 km AQUAPARK FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
11,6 km JÍZDÁRNA TJ SLOVAN VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
11,6 km VODNÍ NÁDRŽ KACABAJA V HODSLAVICÍCH
11,9 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SOLÁŇ - BZOVÉ
13,0 km SKI AREÁL MEČOVÁ HORNÍ BEČVA
13,0 km SKI AREÁL RALIŠKA
13,1 km SEDAČKOVÁ LANOVKA RALIŠKA
13,1 km VODNÍ NÁDRŽ HORNÍ BEČVA
13,2 km SKI AREÁL JEZERNÉ VELKÉ KARLOVICE
13,3 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SOLISKO HORNÍ BEČVA
13,4 km ŘEKA BEČVA
13,5 km TĚLOCVIČNA A KURTY V KUNČICÍCH P. O.
13,6 km KOUPALIŠTĚ BALATON V NOVÉM HROZENKOVĚ
13,9 km BĚŽECKÉ TRATĚ ČERVENÝ KÁMEN V KOPŘIVNICI
13,9 km KRYTÝ BAZÉN A WELLNESS CENTRUM HOTELU DUO HORNÍ BEČVA
13,9 km LYŽAŘSKÝ AREÁL ČERVENÝ KÁMEN V KOPŘIVNICI
14,1 km LYŽAŘSKÝ AREÁL KUBIŠKA HORNÍ BEČVA
14,4 km MINIGOLF V KOPŘIVNICI
14,4 km SKI AREÁL KAROLINKA
14,4 km DĚTSKÝ PARK KAROLINKA
14,4 km KOUPALIŠTĚ V KOPŘIVNICI
14,5 km STADION EMILA ZÁTOPKA V KOPŘIVNICI
14,5 km LYŽAŘSKÝ AREÁL KOCIANKA - ČELADNÁ
14,5 km BOWLING CENTRUM KOPŘIVNICE
14,7 km LYŽAŘSKÝ AREÁL VRANČA - NOVÝ HROZENKOV
14,7 km KOUPALIŠTĚ LIBOTÍN - ŠTRAMBERK
14,7 km BĚŽECKÉ TRASY HORNÍ BEČVA
14,8 km KRYTÝ BAZÉN V KOPŘIVNICI
14,8 km SKI AREÁL U SACHOVY STUDÁNKY
14,9 km KOUPALIŠTĚ VELKÉ KARLOVICE
15,0 km JEZDECKÁ STÁJ BŘEŽITÁ
15,1 km ZIMNÍ STADION V KOPŘIVNICI
15,2 km BĚŽECKÉ TRATĚ - VELKÉ KARLOVICE - JAVORNÍKY
15,2 km KARLOVSKÁ 50
15,5 km LYŽAŘSKÝ AREÁL U BAMBUCHŮ VELKÉ KARLOVICE
15,6 km SNOW ARENA ČELADNÁ
15,6 km PARAGLIDING SKALKA - ONDŘEJNÍK
15,6 km PROSPER GOLF CLUB ČELADNÁ
15,7 km SPORT & RELAXACE BIRIJUS V KOPŘIVNICI
15,7 km PAINTBALL VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
15,9 km SPORTOVNÍ AREÁL VLČOVICE
16,1 km SKI AREÁL MACHŮZKY VELKÉ KARLOVICE
16,1 km RELAX CENTRUM V KOPŘIVNICI
16,1 km SKI AREÁL SYNOT KYČERKA VELKÉ KARLOVICE - PLUSKOVEC
16,2 km LYŽOVÁNÍ V RYBÍ
16,3 km SKOKANSKÝ MŮSTEK V KOZLOVICÍCH
16,3 km BOWLING NUMBER 92 V KOPŘIVNICI
16,3 km TENISOVÉ KURTY V KOPŘIVNICI
16,4 km LETNÍ AREÁL OPÁLENÁ PSTRUŽÍ
16,4 km SKI AREÁL OPÁLENÁ PSTRUŽÍ
16,4 km VYHLÍDKOVÉ LETY HORKOVZDUŠNÝM BALONEM
16,5 km BUBLA CITY RANCH V KOPŘIVNICI
16,8 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SVINEC U NOVÉHO JIČÍNA
16,9 km FOTBALOVÝ STADION TYRŠOVKA - VSETÍN
16,9 km KRYTÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ VSETÍN
16,9 km SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ POD PECNÍKEM VSETÍN
17,0 km SPINNING - FITNES CLUB RELAX VSETÍN
17,1 km SQUASH V POHODĚ VE VSETÍNĚ
17,1 km CYKLOBUS VSETÍN - BUMBÁLKA - PUSTEVNY
17,1 km CYKLOBUS VSETÍN - BUMBÁLKA - SOLÁŇ - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
17,2 km TENISOVÉ KURTY V KOZLOVICÍCH
17,5 km VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA VSETÍN
17,5 km VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ - SKATEPARK VSETÍN
17,5 km RANČ PAINT HORSE s.r.o. KOZLOVICE
17,8 km BĚŽECKÉ TRATĚ SKALKA - ONDŘEJNÍK
17,8 km DATART VALACHY TOUR
18,0 km VODNÍ NÁDRŽ VĚTŘKOVICE
18,2 km SKI AREÁL RAZULA VELKÉ KARLOVICE
18,2 km CYKLOBUS NOVÝ JIČÍN - PUSTEVNY - BUMBÁLKA - BÍLÁ
18,3 km TĚLOCVIČNA PSTRUŽÍ
18,5 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ HUKVALDY
18,5 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO TŘEŠTÍK NA BÍLÉ
18,7 km SPORTOVNÍ AREÁL DUBINA PSTRUŽÍ
18,7 km LYŽAŘSKÝ AREÁL NA SKALCE V HOVĚZÍ
18,8 km BĚŽECKÉ TRATĚ OSTRAVICE
19,1 km WELLNESS CENTRUM BABSKÁ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH - LÉSKOVÉ
19,2 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SKI MEZIVODÍ
19,2 km SKICENTRUM KOHÚTKA
19,3 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ OSTRAVICE
19,7 km FARMA ZÁTOPEK - OSTRAVICE
19,7 km SPORTOVNÍ HALA TJ PŘÍBOR
19,9 km HOROLEZECKÁ STĚNA PŘÍBOR
19,9 km MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR
20,0 km AQUAZORBING - AQUAROLLER PŘÍBOR
20,0 km SNOWTUBING VELKÉ KARLOVICE
20,0 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ HORAL VELKÉ KARLOVICE
20,0 km TERMÁLNÍ BAZÉNY HORAL VELKÉ KARLOVICE
20,0 km KARDIO FITNESS HORAL VELKÉ KARLOVICE
20,1 km VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NA HORALU VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
20,1 km FREUD LIFESTYLE OSTRAVICE
20,1 km BOWLING NA HORALU VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
20,2 km ICE RINK OSTRAVICE
20,3 km SJÍŽDĚNÍ ŘEKY OSTRAVICE V BESKYDECH
20,8 km VÍCEÚČELOVÉ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE STARÝCH HAMRECH
21,0 km KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ N. O.
21,0 km TENISOVÁ HALA EDIMEX FRÝDLANT N. O.
21,0 km KOUPALIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,2 km DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,3 km BRÁNA BESKYD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,3 km BOWLING HARCOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,3 km AREÁL TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
21,3 km HALA SPORT TJ FERRUM A BAR SPORT FRÝDLANT N. O.
21,4 km RELAXCENTRUM SEPETNÁ OSTRAVICE
21,6 km SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM KOTELNA - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21,9 km STEZKA BESKYDSKOU KRAJINOU NA KONI - TURISTICKÁ JÍZDÁRNA MUCHOVICE
21,9 km TENISOVÉ KURTY V METYLOVICÍCH
21,9 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V METYLOVICÍCH
21,9 km JÍZDÁRNA U BAČŮ V PALKOVICÍCH
22,1 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO KASÁRNE JAVORNÍKY
22,4 km TĚLOCVIČNA TJ SOKOL V METYLOVICÍCH
22,4 km KOUPALIŠTĚ ZDĚCHOV
22,4 km SPORTOVNÍ LETIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ N. O.
22,4 km LYŽAŘSKÝ VLEK ZDĚCHOV
22,5 km SKI AREÁL PALKOVICE
22,6 km TENISOVÝ KURT V BÍLÉ
22,7 km NA BÍLÉ | LETNÍ DĚTSKÝ A LANOVÝ PARK
22,7 km SKI MALENOVICE
22,7 km LANOVKA ZBOJNÍK BÍLÁ
22,7 km BĚŽECKÉ TRATĚ - BÍLÁ - STARÉ HAMRY
22,7 km NA BÍLÉ | DĚTSKÝ LYŽAŘSKÝ PARK
22,8 km SINGLETRAILS BÍLÁ
22,8 km SKI BÍLÁ
23,1 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ A TENISOVÝ KURT V PRŽNĚ
23,3 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO P.O.M.A. MALENOVICE
23,4 km JÍZDÁRNA MALENOVICE
23,5 km TĚLOCVIČNA V PALKOVICÍCH
23,5 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PALKOVICÍCH
23,5 km TENISOVÉ KURTY V PALKOVICÍCH
23,6 km KRYTÝ BAZÉN PETR BEZRUČ MALENOVICE
23,8 km SPLAV NA ŘECE OSTRAVICI V BAŠCE
24,0 km SKI PARK GRUŇ STARÉ HAMRY
24,0 km SKI LYSÁ HORA
24,0 km BĚŽECKÉ TRASY BESKYDY
24,0 km BĚŽECKÉ TRATĚ - LYSOHORSKÁ MAGISTRÁLA
24,1 km LYŽAŘSKÝ VLEK TJ SOKOL SENINKA
24,3 km GRUŇSKÝ LEDOVEC STARÉ HAMRY
24,8 km FRY RELAX CENTRUM VE FRYČOVICÍCH
25,6 km BIKEPARK RS TRNAVA-LUHY
25,6 km SKI AREÁL TRNAVA-LUHY
25,7 km BĚŽECKÁ TRASA KOLEM OLEŠNÉ
25,7 km ADVENTURE GOLF OLEŠNÁ VE FRÝDKU-MÍSTKU
25,8 km KOUPALIŠTĚ VALAŠSKÁ SENICE
25,8 km LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ VE FRÝDKU-MÍSTKU
25,9 km KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ VE FRÝDKU-MÍSTKU
26,0 km LETIŠTĚ V MÍSTKU NA BAHNĚ
26,0 km MINIGOLF NA TROJÁKU
26,1 km SPORT CENTRUM NA TROJÁKU
26,1 km SKI AREÁL TROJÁK
26,1 km BOWLING BAR NA TROJÁKU
26,2 km SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLOVNA V BAŠCE
26,2 km TJ JANOVICE
26,4 km RANČ VŠEMINA
26,4 km VODNÍ NÁDRŽ OLEŠNÁ U FRÝDKU-MÍSTKU
26,6 km HOSTINEC BAŠŤANKA A BOWLING V BAŠCE
26,6 km JEZDECKÝ KLUB DŘEVĚNÝ DVŮR V BAŠCE
26,7 km SKI MAKOV ***
26,8 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE STAŘÍČI
26,8 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V KUNČIČKÁCH U BAŠKY
27,0 km LYŽAŘSKÝ AREÁL ZLATNÍK - FELA
27,0 km SPORTOVNÍ AREÁL VE STAŘÍČI
27,0 km TĚLOCVIČNA VE STAŘÍČI
27,0 km SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL V BRUŠPERKU
27,1 km BOWLING VŠEMINA
27,1 km HOROLEZECKÁ STĚNA A LANOVÝ PARK VŠEMINA
27,1 km SKI AREÁL ZLATNÍK
27,1 km MOTOKÁRY VE FRÝDKU-MÍSTKU
27,2 km VODNÍ NÁDRŽ BAŠKA
27,2 km BAZÉN BRUŠPERK
27,3 km SPORTOVNÍ HALA V BRUŠPERKU
27,3 km VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V BRUŠPERKU
27,3 km HŘIŠTĚ VŠEMINA
27,6 km VODNÍ NÁDRŽ VŠEMINA
27,8 km LYŽAŘSKÝ AREÁL RADEGAST SIHLY NA KRÁSNÉ
28,0 km PŮJČOVNA MOTOKÁR V ALBRECHTIČKÁCH
28,0 km TENISOVÉ KURTY V BRUŠPERKU
28,4 km MAJA - STUDIO MODERNÍ ŽENY VE FRÝDKU-MÍSTKU
28,4 km VISALAJE VLEK
28,5 km KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍK V MÍSTKU
28,7 km TJ SOKOL VE STARÉM MĚSTĚ
28,8 km TENISOVÝ KLUB MSV STUDÉNKA
28,9 km SPORTOVNÍ CENTRUM STUDÉNKY
28,9 km KRYTÝ BAZÉN SŠED FRÝDEK-MÍSTEK
28,9 km ZIMNÍ STADION VE STUDÉNCE
28,9 km SKI AREÁL TESÁK
28,9 km LETNÍ STADION VE STUDÉNCE
28,9 km SPORTOVNÍ KLUB SKALICKÝ DVŮR VE FRÝDKU-MÍSTKU
29,0 km HOROLEZECTVÍ VE STUDÉNCE
29,0 km HALA POLÁRKA FRÝDEK-MÍSTEK
29,0 km TJ SVIADNOV
29,1 km HUCUL CLUB FRANCOVA LHOTA
29,2 km SPORTOVNÍ RYBOLOV VE STUDÉNCE
29,3 km DRÁHA BMX VE STUDÉNCE
29,3 km MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ VE STUDÉNCE
29,4 km FITNESS VE STUDÉNCE
29,4 km PLAVECKÝ BAZÉN NA 11 ZŠ VE FRÝDKU-MÍSTKU
29,4 km LYŽAŘSKÝ VLEK FRANCOVA LHOTA
29,6 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V NIŽNÍCH LHOTÁCH
29,7 km DĚTSKÉ SPORTOVIŠTĚ V NIŽNÍCH LHOTÁCH
UMĚLÁ LEZECKÁ STĚNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
R.P.R. PAINTBALL V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
FITTSPORT CENTRUM V ROŽNOVĚ P. R.
SPORTOVNÍ HALA ČELADNÁ
JÓGA V DOBRATICÍCH
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ DOBRATICE
SKI AREÁL SEVERKA
SKI BUS SEVERKA
SKI AREÁL DOLNÍ LOMNÁ
KOUPALIŠTĚ V DOLNÍ LOMNÉ
BĚŽECKÉ TRATĚ - DOLNÍ LOMNÁ
SPORTOVNÍ STŘELNICE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
MOTOKÁRY FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
BILLIARD CENTRUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V HORNÍ LOMNÉ
STÁJ JLB V KOMORNÍ LHOTCE
PONY KLUB MILÍKOV
KOUPALIŠTĚ MORÁVKA
SKI AREÁL SVIŇORKY NA MORÁVCE
JÍZDÁRNA MORÁVKA
BĚŽECKÉ TRATĚ - MORÁVKA - SVIŇORKY
SKI AREÁL NA ČELE V OSTRAVICI
JÓGA - PRAŽMO
VOLEJBALOVÉ KURTY V RAŠKOVICÍCH
SKI AREÁL ŘEKA
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ V ŘECE
SPORTOVNÍ AREÁL TJ SMILOVICE
ANTUKOVÝ KURT, VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE VYŠNÍCH LHOTÁCH
SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM HORNÍ LIDEČ
SPORTOVNÍ AREÁL ZAŠOVSKÁ SKÁLA
Obchod a služby
114 m INFORMAČNÍ CENTRUM - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
538 m AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,3 km WELLNESS CENTRUM ENERGETIC - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1,5 km RELAXAČNÍM CENTRUM EROPLÁN ROŽNOV P. R.
1,8 km MOBILNÍ VÍŘIVKA - ZAŽIJTE RELAX V MÍSTĚ VAŠÍ REKREACE
5,3 km INFORMAČNÍ CENTRUM - VALAŠSKÁ BYSTŘICE
7,0 km RELAXAČNÍ CENTRUM - SOLNÁ JESKYNĚ SALZA V ZAŠOVÉ
7,4 km SPORT BAR a RELAXAČNÍ CENTRUM V ZAŠOVÉ
[Další... (101)]
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.
Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2024 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b